Međunarodne masonske organizacije

Od 1903. Godine kada je u Švajcarskoj osnovana prva međunarodna masonska organizacija, “Međunarodna uprava masonskih poslova” pa do danas bilo je nekoliko pokušaja da se masonske jurisdikcije organizuju na međunarodnom nivou. S obzirom na prirodu slobodno-zidarske institucionalne organizacije, gde se Velike Lože organizuju isključivo na nacionalnim ili državnim teritorijama, postojanje internacionalne organizacije, čak iako se radilo samo o konsultativnom telu bez ikakve legislativne ili izvršne moći, je uvek bio kompleksan projekat, koji u većini slučajeva nije dugo trajao.

U Evropi, sa pojavom i razvojem evropskih integracija koje su kulminirale stvaranjem Evropske Unije, stvari su se značajno promenile, posebno kada je u pitanju liberalna masonerija, i nastojanje Evropskih slobodnih zidara da kroz povezivanje sa regionalnim, Evropskim (EU) i svetskim (UN) političkim telima, predstave svoje mišljenje i daju doprinos rešavanju aktuelnih društvenih pitanja, što je rezultiralo stvaranjem nekoliko veoma uspešnih organizacija.

Kao prva se pojavila C.L.I.P.S.A.S. (Centre de Liaison et d’Information des Puissances maconnikues Signataires de l’Appel de Strasbourg / Centar za razmenu informacija između masonskih jurisdikcija potpisnica Strasburškog Apela). C.L.I.P.S.A.S. je osnovan 22. januara 1961. godine na inicijativu Velikog Orijenta Francuske i još jedanaest muških, ženskih, i mešovitih jurisdikcija iz Evrope, SAD, Latinske Amerike, Afrike i Azije. Kao osnova njihovog organizovanja bio je dokument ili „otvoreno pismo“ nazvano „Apel iz Strazbura“ u kome su potpisnici ukratko izneli razloge svog organizovanja. Apel kaže:

STRAZBURŠKI APEL

Suverene masonske Jurisdikcije su se okupile u Strazburu

22. januara 1961 S CILJEM

1. da je imperativ da se među svim slobodnim zidarima u celom svetu povrati Bratski lanac univerzalne masonerije prekinut žalosnim međusobnim nepriznanjima koji su nepomirljivi sa principima Andersonovog Ustava iz 1723. godine;

2. da je u tom smislu neophodno, uzimajući u obzir sve tradicije, obrede, verske simbole, i poštujući apsolutnu slobodu savesti, udružiti napore kako bi se uspostavili međusobni odnosi dostojni masonskih vrednosti.

I SA TIM

da svaka Loža i svaka jurisdikcija treba da budu slobodni da odluče da li aktivnosti treba da budu stavljene pod zaštitu Velikog Arhitekte Svih Svetova ili ne, i da li jedno od Tri Svetla treba da bude Sveta knjiga jedne od religija ili ne.

ODLUČUJEMO I IZJAVLJUJEMO

da uspostavljamo među sobom bratske odnose i da otvaramo vrata svojih Hramova, bez uslova uzajamnosti, svakom muškom masonu ili ženskom masonu koji je primio Svetlost u pravoj i potpunoj Loži pod uslovom da masonska specifičnost Lože ili Jurisdikcija dozvoljavaju ove posete.

TE APELUJEMO

svim masonima da se pridruže Bratskom lancu univerzalne masonerije na osnovu totalne slobode savesti i potpune međusobne tolerancije.

Članovi C.L.I.P.S.A.S. veruju da je neophodno proučavati probleme i pitanja koji su zajednički svim društvenim zajednicama i koji određuju budućnost naroda različitih zemalja i kultura. U tu svrhu se održavaju godišnje Konferencije na kojima se raspravlja o pitanjima od značaja za savremeni svet. Ovi konferencije omogućavaju članovima da predstave svoje stavove i rezultate diskusija koje se vode tokom cele godine u njihovim Ložama. Zaključci ovih konferencija se zatim u vidu završnog documenta sa predlozima za akcije po datim pitanjima, predočavaju međunarodnim telima poput ECOSOC (United Nations Economic and Social Council / Ekonomski i Društveni Savet Ujedinjenih Nacija) na dalje razmatranje. C.L.I.P.S.A.S. ima stalne predstavnike pri ECOSOC u Njujorku, Ženevi, i Beču.

Trenutno C.L.I.P.S.A.S. ima u svom članstvu preko 100 Masonskih Jurisdikcija sa svih kontinenata sveta. Svojim pristupanjem C.L.I.P.S.A.S. sve Jurisdikcije članovi se pridružuju i usvajaju principe Apela iz Strazbura, potpisanog prilikom osnivanja 22. januara 1961. Liberalna Velika Loža Srbije je prvi punopravni član C.L.I.P.S.A.S iz Srbije.

Druga značajna masonska internacionalna organizacija je Evropska Masonska Alijansa ( A.M.E. / E.M.A. - Alliance Maçonnique Européenne) sa sedištem u Briselu. Evropska Masonska Alijansa, kao zajednica 35 evropskih liberalnih Jurisdikcija, uglavnom iz zemalja članica Evropske Unije, ima za cilj da širi i promoviše vrednosti i principe slobodnog zidarstva, sa posebnim naglaskom na slobodu savesti, ideale demokratije, bratstva i ljudskog dostojanstva. EMA odbacuje svaki oblik diskriminacije i bilo koji oblik povrede slobode izražavanja. Ovi principi i vrednosti inače čine osnovu za stvaranje Evropske unije.

U tom kontekstu, evropske liberalne jurisdikcije su osnovale alijansu koja predstavlja evropsku masoneriju u evropskim dijalozima sa evropskim institucijama i, u najširem kontekstu, evropskim zemljama. Oni proglašavaju svoj legitimitet da komuniciraju sa vlastima Evropske Unije i svim evropskim građanima.

To ne podrazumeva zauzimanje političkog stava, već odbranu vrednosti liberalnih evropskih adogmatskih Jurisdikcija. Saglasno tome, EMA (AME) se nalazi u Registru transparentnosti Evropske komisije i ima nekoliko sastanaka godišnje sa predsednikom ili potpredsednikom Evropske komisije, kao i sastanke sa predstavnicima Evropskog Parlamenta i poslanicima.

Na ovim konferencijama predstavnici liberalnih masonskih jurisdikcija iznose svoje stavove po različitim aktuelnim društvenim pitanjima u Evropskoj Uniji kao i predloge za njihovo rešavanje. Teme koje su do sada iznošene pokrivaju širok spektar društvenih pitanja kao što su zdravstvena zaštita, životna sredina, ljudska prava, jednakost, budućnost EU, itd.

Sledeća na listi internacionalnih masonskih organizacija je A.A.C.E.E. (Adogmatic Association of Central and Eastern Europe), “Adogmatsko Udruženje Centralne i Istočne Evrope” ili jasnije rečeno Udruženje masonskih liberalnih i adogmatskih jurisdikcija iz Centralne i Istočne Evrope. Aktivnosti AACEE su vezane za projekat Evropske izgradnje i proširenja, i za Evropsku uniju kao takvu, sa posebnom pažnjom na rekonstrukciju slobodnog zidarstva i demokratije u zemljama centralne i istočne Evrope.

AACEE ima za cilj da okupi liberalne masonske jurisdikcije centralne i istočne Evrope u cilju promovisanja vrednosti demokratije, podrške, solidarnosti i kohezije zemalja centralne i istočne Evrope u okviru Evropske unije.

U duhu deklaracije od 22. aprila 2001. godine u Budimpešti, AACEE se zalaže za promociju i zaštitu ljudskih vrednosti u cilju obnavljanja i napretka socijalnog, ekonomskog, kulturnog ili humanitarnog razvoja zemalja centralne i istočne Evrope. U ovu svrhu, AACEE okuplja sve liberalne masonske jurisdikcije iz centralne i istočne Evrope koje poštuju iste vrednosti i voljni su da učestvuju u zajedničkoj misiji.

Postojanje ove regionalne zajednice masonskih jurisdikcija se objašnjava posebnom pažnjom koje ove zemlje zahtevaju kada su u pitanju tradicije demokratskih institucija i ljudskih prava, ako se uzmu u obzir istorijske okolnosti koje su postojale u ovim zemljama tokom XX veka.

Pored ove, postoje još dve regionalne masonske organizacije u Evropi. Jedna je “Masonska Unija Mediterana” (L’Union Maconnikue de la Mediterranee) nastala 2000. godine, sa ciljem da osnaži zajednicu masona Mediterana, na osnovu zajedničke mediteranske tradicije, koja je pretočena u masonsku praksu. Zajednički koreni su spojili masone iz Španije, Grčke, Francuske, Libana, Maroka, Rumunije, Bugarske, Italije, Turske, Portugala, Slovenije, Crne Gore i Hrvatske.

Vizija Unije je otvorena i moderna masonerija, koja obuhvata ne samo staru Evropu, već i Afriku i Bliski istok. Samo takva masonerija je u stanju da na najbolji način unapredi dijalog i obezbedi budućnost tolerancije, poštovanja i pomoći onima koji danas pate zbog ratova, fanatizma i drugih oblika oduzimanja slobode pojedinca.

Druga regionalna organizacija je “Masonska Unija Balkana” (M.U.B.) osnovana 2014 godine od strane Velike Mešovite Lože Grčke međunarodnog masonskog reda „DELFI“ i Velike Liberalne Lože Turske sa sledećim ciljevima:

1. zaštita i razvoj kulture i inicijalne istorije na Balkanskom poluostrvu,

2. širenje liberalne masonerije inspirisane Balkanom,

3. proučavanje savremene inicijacije i funkcionalnih problema masonerije relevantnih za svaku zemlju članicu.

Ove ciljeve Unija ostvaruje kako kroz rad članova Unije, tako i kroz redovne konferencije na zajedničke teme. Dužnost Unije je da brani i podržava masonski identitet Jurisdikcija članica Unije, sa dubokim razumevanjem da univerzalnost i jednakost masonerije proizilazi iz znanja, poštovanja i kulturne raznolikosti.

Članovi Masonske unije Balkana su: Međunarodni Masonski Red Delfi, Liberalna Velika Loža Turske, Velika Albanska Loža “Ilirija”, Velika Ženska Loža Grčke, Velika Nacionalna Loža Hrvatske, Velika Univerzalna Loža Bugarske, Regularna Velika Loža Crne Gore, Ujedinjena Nacionalna Velika Loža Rumunije, Veliki Orijent Rumunije, Veliki Orijent Slovenije, Veliki Orijent Francuske (za njihove Lože na Balkanu), Ženska Velika Loža Francuske ( za njihove Lože na Balkanu) Velika Ženska Loža Rumunije, i Liberalna Velika Loža Srbije.

Postojanje i aktivnosti ovih internacionalnih i regionalnih masonskih organizacija liberanih masona značajno povećavaju vidljivost Jurisdikcija članica, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i evropskom nivou. Po starom prirodnom pravilu “Zajedno smo jači” - ova zajedništva omogućavaju slobodnim zidarima da se njihov glas čuje u važnim centrima odlućivanja na različitim nivoima, gde daju pozitivan doprinos u rešavanju mnogih gorećih društvenih pitanja

Redovne godišnje konferencije evroposkih masona sa predsenikom i podpredsednikom Evropske Komisije i predstavicima Evropskog Parlamenta.

C.L.I.P.S.A.S. ima stalne predstavnike pri ECOSOC (United Nations Economic and Social Council / Ekonomski i Društveni Savet Ujedinjenih Nacija) u Njujorku, Ženevi, i Beču.